مقاله بررسی رابطه شاخص های تعادلی استاتیک و دینامیک و شاخص های آنتروپومتری در مردان و زنان سالم با شاخص توده بدنی نرمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۴۱ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه شاخص های تعادلی استاتیک و دینامیک و شاخص های آنتروپومتری در مردان و زنان سالم با شاخص توده بدنی نرمال
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص ثبات استاتیک
مقاله شاخص ثبات دینامیک
مقاله شاخص توده بدن
مقاله سیستم تعادلی بایودکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: غیاثی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پاپلی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تغییر در شاخص های آنتروپومتری بدن می تواند سبب کاهش تعادل بدن شود و حتی می تواند به عنوان فاکتوری به افتادن فرد نیز مربوط شود. بنابراین هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ارتباط بین شاخص توده بدن و شاخص های تعادل استاتیک و دینامیک در اشخاص سالم بود.
مواد و روش ها: پنجاه دانشجوی خانم و آقا از طریق نمونه گیری غیر احتمالی ساده انتخاب شدند. شاخص های تعادلی استاتیک و دینامیک توسط دستگاه بیودکس اندازه گیری شد. اطلاعات آنتروپومتری توسط متر نواری و ترازوی غیردیجیتال اندازه گیری شدند. آزمون تی مستقل و پیرسون برای آنالیز اطلاعات استفاده گردید (p<0.05).
یافته ها: نتایج ، ارتباط معناداری بین شاخص های استاتیک تعادلی و شاخص توده بدن در هر دو گروه مردان و زنان نشان نداد (p<0.05) (به عنوان مثال در شاخص ثبات استاتیک کلی گروه مردان p=0.30، r=0.21 بود). ارتباط معناداری بین شاخص های دینامیک تعادلی و شاخص توده بدن و هم چنین متغیرهای وزن و قد در هر دو گروه مردان و زنان دیده شد (p<0.05) (به عنوان مثال در شاخص ثبات دینامیک کلی گروه مردان p=0.005، r=0.54 بود). ارتباط غیرمستقیم معناداری بین شاخص های محدوده ثبات دینامیک و شاخص توده بدن دیده شد (به عنوان مثال در شاخص محدوده ثبات دینامیک کلی گروه مردان p=0.02، r=0.45 بود).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه ارتباط مستقیم بین شاخص های ثبات دینامیک و اطلاعات آنتروپومتری را تایید می کند. هم چنین ارتباط غیرمستقیم یا معکوس بین شاخص های محدوده ثبات و اطلاعات آنتروپومتری افراد وجود دارد.