مقاله بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی و تاب آوری در پیش بینی تعارضات زناشویی در بین زنان متاهل شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۵۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی و تاب آوری در پیش بینی تعارضات زناشویی در بین زنان متاهل شهر تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم پیش از قاعدگی
مقاله استرس
مقاله افسردگی
مقاله اضطراب
مقاله تاب آوری
مقاله تعارضات زناشویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تورانی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: پاشایی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: قطره سامانی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی و تاب آوری در پییش بینی تعارضات زناشویی در بین زنان متاهل شهر تهران بود. روش پژوهش از نوع مطالعه مقطعی تحلیلی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه زنان متاهل با شرایط سنی۲۵ تا ۴۵ سال بودند که علاوه بر دارابودن علائم سندرم قبل از قاعدگی، مشخصات واحدهای پژوهش را نیز دارا بودند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری تصادفی در دسترس بود. ۱۱۰ نفر از زنان متاهل که با استفاده از پرسشنامه (COPE) به عنوان زنان با نشانگان سندرم پیش از قاعدگی شناسایی شده بودند، در این پژوهش شرکت داشتند و از آنها خواسته شد که مجددا از حدود ۱۰-۷ روز قبل از قاعدگی تا ۳-۲ روز پس از قاعدگی به مدت یک دوره، مقیاس های DASS-21 و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳)-(CD-RISC) و تعارضات زناشویی را تکمیل کنند. پس از اجرای پژوهش، داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آماری تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که واکنش های هیجانی اضطراب، افسردگی و استرس ناشی از سندرم پیش از قاعدگی می توانند تعارضات زناشویی را در زنان متاهل با ۹۵ درصد اطمینان پیش بینی کنند.