مقاله بررسی رابطه سندرم قبل از قاعدگی و تیپ شخصیتی دانشجویان دختر دانشگاه های بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم تیر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سندرم قبل از قاعدگی و تیپ شخصیتی دانشجویان دختر دانشگاه های بوشهر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیپ شخصیتی
مقاله زنان
مقاله سندرم قبل از قاعدگی
مقاله سیکل قاعدگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکابریان شرافت
جناب آقای / سرکار خانم: بحرینی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: افراسیابی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: معتمد نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیلو مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم قبل از قاعدگی، یک اختلال شایع است که باعث اختلال در عملکرد عاطفی، رفتاری و جسمی زنان به ویژه در حوزه ارتباطات خانوادگی، فعالیت های اجتماعی و تحصیلی می شود. از آنجایی که شناسایی عوامل مرتبط با این سندرم مورد توجه محققین قرار دارد، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه سندرم قبل از قاعدگی و تیپ شخصیتی دانشجویان دختر دانشگاه های بوشهر انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۰ بر روی ۴۷۸ دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر انجام شد. افراد از طریق سرشماری وارد مطالعه شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه روا و پایای تیپ شخصیتی A و B راتوس و ابزار ارزیابی علائم سندرم قبل از قاعدگی انجام شد که به صورت خود ایفا تکمیل شدند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۵) و روش های آمار توصیفی و آزمون های آماری کای دو و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: انواع متوسط تا شدید سندرم قبل از قاعدگی در ۱۵۸ نفر (۳۳%) از دانشجویان گزارش شد. ۷۸ نفر (
%۳۸٫۷) از دانشجویان با تیپ شخصیتی B و ۷۴ نفر (%۲۶٫۸) از دانشجویان با تیپ شخصیتی A به PMS متوسط و شدید مبتلا بودند که نشان می دهد این دو نوع شخصیت، از نظر شدت علائم اختلاف معنی داری داشتند (p<0.02).
نتیجه گیری: شدت سندرم قبل از قاعدگی در دو تیپ شخصیتی A و B متفاوت است. بر اساس نتایج این مطالعه و با توجه به شیوع بالا و عوارض این سندرم، شناخت ویژگی های شخصیتی زنان می تواند جهت برنامه ریزی های درمانی و چگونگی تعامل با این افراد در طول دوره سندرم مورد توجه قرار گیرد.