مقاله بررسی رابطه سلامت نظام اداری و بهبود عملکرد نیروی انسانی سازمان های مالی – دولتی استان آذربایجان غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۵۵ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سلامت نظام اداری و بهبود عملکرد نیروی انسانی سازمان های مالی – دولتی استان آذربایجان غربی
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت نظام اداری
مقاله قانون گرایی
مقاله نظارت
مقاله آموزش ،توسعه دولت الکترونیک
مقاله بهبود عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سلامت نظام اداری و بهبود عملکرد نیروی انسانی سازمان های مالی دولتی استان آذربایجان غربی می باشد. پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه نیروی انسانی شاغل در ادارات مالی – دولتی استان آذربایجان غربی است که از بین ادارات مالی استان به روش مدل مثلث تصمیم در انتخاب نمونه، ۴ اداره) امور اقتصاد و دارایی، امور مالیاتی، صنعت – تجارت معدن و گمرک (که تعداد ۱۴۳۹ نفر را در بر می گیرد به صورت موردی انتخاب شدند. حجم نمونه بدست آمده بر اساس فرمول کوکران تعداد ۳۰۵ نفر تعیین شده و از روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی استفاده گردیده است. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برای متغیر مستقل با ضریب پایایی ۰٫۷۵۳ و برای متغیر وابسته با ضریب پایایی ۰٫۷۴۷ صورت پذیرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS متناسب با سطح سنجش در سطح توصیفی، از آماره های توصیفی و در سطح تحلیل تبیینی، از ضریب همبستگی اسیرمن و ویلکاکسون استفاده شده است. نتیجه آزمون فرضیه اصلی حاکی از آن است که بین سلامت نظام اداری و بهبود عملکرد نیروی انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون سایر فرضیات بیانگر آن است که بین شاخص های سلامت نظام اداری (قانون گرایی،نظارت، آموزش،توسعه دولت الکترونیک) و بهبود عملکرد نیروی انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.