مقاله بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ ساکن بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ ساکن بندرعباس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامتی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله دیابت نوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانخانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: قائدی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: تقدیسی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: گل میرزایی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: بهزاد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سلامت معنوی یکی از مفاهیم بنیادین در بیماری های مزمن است که با ایجاد معنا و هدف در زندگی به عنوان رویکردی مهم در ارتقاء سلامت عمومی و کیفیت زندگی در نظر گرفته می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سلامت معنوی و کیفیت زندگی در مبتلایان به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به درمانگاه دیابت مرکز بیماریهای خاص ابوریحان بندرعباس در سال ۱۳۹۱ انجام شده است.
روش کار: این مطالعه توصیفی روی ۳۳۰ بیمار ۷۴-۴۰ ساله مراجعه کننده به درمانگاه دیابت انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه های سلامت معنوی و کیفیت زندگی جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده روش های آمار توصیفی و همبستگی پیرسون و به کمک نرم افزار SPSS انجام گردید.
نتایج: سلامت معنوی، سلامت وجودی و سلامت مذهبی با کیفیت زندگی و چهار بعد آن یعنی سلامت جسمانی، سلامت روان، سلامت اجتماعی و سلامت محیط رابطه معنی دار آماری نشان داد (P<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، می توان به ضرورت تقویت بعد معنوی سلامت به عنوان عاملی مهم در راستای بهبود کیفیت زندگی این بیماران پی برد. توجه به این نکته کلیدی در کشوری با باورهای فکری، فرهنگی و مذهبی مانند ایران می تواند در طراحی برنامه های مراقبتی – درمانی برای این دسته از بیماران مفید و موثر واقع گردد.