مقاله بررسی رابطه سلامت عمومی و خودکارآمدی در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره ۲ چالوس (۱۳۹۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۷۲ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سلامت عمومی و خودکارآمدی در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره ۲ چالوس (۱۳۹۱)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله سلامت عمومی
مقاله خودکارآمدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلحی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی سیده سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سلامت زنان پایه سلامت خانواده و جامعه است. مطالعات نشان می دهد یکی از عواملی که به ارتقای سلامت عمومی زنان منجر می شود، خودکارآمدی است. هدف این مطالعه تعیین رابطه سلامت عمومی و خودکارآمدی در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان چالوس است.
روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی که در سال ۱۳۹۱ در مرکز بهداشتی درمانی شماره ۲ چالوس انجام شد، وضعیت ۱۳۰ نفر از زنان مراجعه کننده به این مرکز که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، با استفاده از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی  (GHQ-28)و پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی(General Self-Efficacy Scale)  اندازه گیری و با استفاده از آزمون های کای دو و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمره سلامت عمومی در زنان مورد بررسی ۲۰٫۹۲ با انحراف معیار ۱۴٫۰۹ (در حد مطلوب) و میانگین نمره خودکارآمدی آنان ۲۹٫۷۶ با انحراف معیار ۶٫۰۷ (در حد متوسط) بود. %۳۴٫۶ زنان مورد بررسی از علائم و ناراحتی های جسمانی شکایت داشتند، %۳۶٫۲ دچار اختلال خواب و اضطراب بودند، %۵۳٫۱ اختلال در کارکرد اجتماعی و %۱۴٫۶ نشانه هایی از افسردگی داشتند. در مجموع ۲۷% زنان به نوعی دچار اختلال در وضعیت سلامت عمومی بودند. بین سلامت عمومی و وضعیت تاهل (p<0.03) و بین افسردگی و وضعیت تاهل (p<0.006) رابطه معنادار مشاهده شد. همچنین بین سلامت عمومی و خودکارآمدی همبستگی معنادار به دست آمد (r=0.57 و p<0.001).
نتیجه گیری: زنان مورد بررسی از سلامت عمومی و خودکارآمدی مطلوبی برخوردار نبودند و انجام مداخله برای ارتقاء سلامت عمومی زنان مورد بررسی بر اساس تئوری خودکارآمدی ضروری است.