مقاله بررسی رابطه سلامت روان و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۵۵۷ تا ۵۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سلامت روان و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور استان تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روان
مقاله رضایت زناشویی
مقاله دانشجویان مرد و زن پیام نور استان تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیپور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: ارتباط بین سلامت روان و رضایت زناشویی مورد توجه پژوهشگران بوده است. سلامت روان می تواند در کارکرد خانواده و نیز کیفیت زندگی تاثیر مهمی داشته باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه سلامت روان و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل می باشد.
مواد و روش کار: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی (گذشته نگر) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور استان تهران تشکیل می دهند که از بین آن ها ۳۲۰ نفر (۱۶۰ نفرمرد و ۱۶۰ نفر زن) به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) و آزمون رضایت زناشویی لوکه (LMAT) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندگانه (گام به گام) استفاده شد.
یافته ها: همبستگی بین سلامت روان و رضایت زناشویی (R=0.42) به دست آمد. نتایج رگرسیون خطی ساده نیز نشان داد که سلامت روان با قدرت تبیین کنندگی R2=0.18 قادر به تبیین واریانس رضایت زناشویی است.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که متغیر سلامت روان در رضایت زناشویی زوجین نقش اساسی ایفا می کند.