مقاله بررسی رابطه سطح هوش هیجانی کارکنان و ادراک آنان از عدالت سازمانی در بیمارستان های یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سطح هوش هیجانی کارکنان و ادراک آنان از عدالت سازمانی در بیمارستان های یزد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت
مقاله عدالت سازمانی
مقاله هوش هیجانی
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرایی حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: رجالیان فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: آتش بهار ام البنین
جناب آقای / سرکار خانم: همایونی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عطاالهی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عدالت ادراک شده سازمانی، به معنی ادراک کارکنان از حد منصفانه بودن اقدامات سازمان در رابطه با آنهاست. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سطح هوش هیجانی کارکنان و ادراک آنان از عدالت سازمانی در بیمارستان های یزد بود.
روش ها: مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۱ در ۶ بیمارستان دولتی، خصوصی و خیریه یزد انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کارکنان این بیمارستان ها بود. مجموعا ۲۵۹ نفر در مطالعه شرکت کردند. نمونه گیری به صورت طبقه ای- تصادفی از ۲ طبقه کارکنان بالینی و اداری بیمارستان ها انجام شد. داده های پژوهش به وسیله ۲ پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده بیوگر و هوش هیجانی شرینگ جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و نیز آزمون ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
نتایج: میانگین امتیاز عدالت توزیعی، رویه ای، مراوده ای و سیستمی در بیمارستان های مورد مطالعه به ترتیب، ۷۱٫۳۱±۱۴٫۶۶، ۵۸٫۹۱±۱۶٫۱۵، ۴۸٫۲۶±۱۷٫۲۱ و ۹۳٫۹۹±۲۴٫۷۰ بود. هم چنین، میانگین امتیاز کلی عدالت ادراک شده سازمانی در این بیمارستان ها، ۵۹٫۱۰±۱۱٫۵۶ بود. میانگین امتیاز هوش هیجانی کارکنان این بیمارستان ها نیز معادل ۶۷٫۲۶±۴٫۶۰ به دست آمد. سطح هوش هیجانی کارکنان، تنها در بیمارستان های خصوصی دارای رابطه معنادار با ادراک آنها از عدالت سازمانی بود.