مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مصرف گرایی سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مصرف گرایی سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف گرایی سیاسی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله شبکه های اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه زاده سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرقاضی محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محموداوغلی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بیگی مسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف گرایی سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص های توسعه اجتماعی و فرهنگی در کشورها به شمار می رود. یکی از گروه های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می رسد، دانشجویان هستند. مصرف گرایی سیاسی دانشجویان که بزرگترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و مسوولان اداره جامعه در آینده محسوب می شوند، اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی جامعه دارد. هدف از نگارش این مقاله بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مصرف گرایی سیاسی دانشجویان در دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق پژوهش در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق رگرسیون چندگانه به روش پیمایشی است. این مطالعه بر روی ۲۱۵ نفر از دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شده است که اعتبار آن، به روش صوری، و پایایی آن، به کمک آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است و داده ها از طریق نرم افزار SPSS16 تحت محیط ویندوز تجزیه و تحلیل شد. با تقسیم سرمایه اجتماعی به دو متغیر (اعتماد اجتماعی و شبکه های اجتماعی)، به همراه در نظر گرفتن سه وجه از مصرف گرایی سیاسی؛ یعنی رفتارها، انگیزه ها و عادات مشاهده می شود که همبستگی های معناداری میان ابعاد سرمایه اجتماعی و میزان مصرف گرایی سیاسی پاسخگویان وجود دارد که در این میان، مصرف سیاسی، بیشترین تاثیر را از انسجام اجتماعی از مولفه های شبکه های اجتماعی و کمترین تاثیر را از اعتماد تعمیم یافته از مولفه های اعتماد اجتماعی می پذیرد.