مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی با نظم گریزی عابران پیاده (مورد مطالعه: شهر یاسوج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی از صفحه ۲۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی با نظم گریزی عابران پیاده (مورد مطالعه: شهر یاسوج)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عابران پیاده
مقاله نظم گریزی ترافیکی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله آگاهی ترافیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرفردی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: امیری راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی، با نظم گریزی عابران پیاده در شهر یاسوج، انجام شده است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق که در سال ۱۳۹۲ انجام شد، پیمایش و ابزار آن پرسشنامه بوده است. جامعه آماری کلیه شهروندان ۶۰- ۱۸ ساله بودند که در بازه زمانی دو ماه قبل از اجرای پژوهش به عنوان عابر پیاده در ترافیک شرکت داشته اند. در مجموع ۴۷۹ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. مقیاس های نظم گریزی و آگاهی ترافیکی عابران پژوهشگر ساخته و دارای اعتبار محتوا هستند که برای سنجش پایایی آنها از همسانی درونی به روش کودر و ریچاردسون، استفاده گردید. برای سنجش سرمایه اجتماعی نیز از تلفیق دو پرسشنامه چن و همکاران، و گروتائرت و دیگران، استفاده شد. براساس نتایج توصیفی تحقیق، نرخ نظم گریزی ترافیکی در بین عابران بسیار بالا بوده است و بر اساس نتایج تحلیلی این پژوهش بین سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی و سن عابران، با نرخ نظم گریزی آنان رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری اساسی پژوهش حاضر این است که با افزایش سطح سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی، نرخ نظم گریزی عابران پیاده کاهش می یابد.