مقاله بررسی رابطه سبک های شناختی (وابسته به زمینه، نابسته به زمینه) با یادگیری و شیوه های مطالعه در بین دانش آموزان دختر پایه سوم رشته های نظری دبیرستان های شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۷۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سبک های شناختی (وابسته به زمینه، نابسته به زمینه) با یادگیری و شیوه های مطالعه در بین دانش آموزان دختر پایه سوم رشته های نظری دبیرستان های شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۰-۸۹
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های شناختی (وابسته / نابسته به زمینه)
مقاله شیوه های مطالعه و یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: صبحی لاله صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های شناختی (وابسته به زمینه، نابسته به زمینه) با یادگیری و شیوه های مطالعه در بین دانش آموزان دختر پایه سوم رشته های نظری دبیرستان های شهر تبریز صورت پذیرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – همبستگی بود و اطلاعات از طریق آزمون اشکال نهفته (GEFT) و پرسشنامه استراتژی های انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) جمع آوری گردیده است، جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه (شاخه نظری) نواحی ۵ گانه شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ می باشد که تعداد آنان ۶۸۲۱ نفر می باشد و ۳۶۴ نفر از این جامعه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند. ابزارها دارای روایی و پایایی قابل قبولی بودند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss ویرایش ۱۷ استفاده شد که نتایج تحقیق نشان داد: سبک غالب شناختی دانش آموزان نابسته به زمینه است. بین سبک های شناختی (وابسته / نابسته به زمینه) و شیوه های مطالعه و یادگیری دانش آموزان دختر مورد مطالعه رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. بین سبک های شناختی (وابسته / نابسته به زمینه) دانش آموزان رشته های مختلف تحصیلی نظری تفاوت معنی داری مشاهده نشد.