مقاله بررسی رابطه سبک های انطباقی و غیر انطباقی شوخی با بهزیستی روانشناختی در پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۵۴۱ تا ۵۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سبک های انطباقی و غیر انطباقی شوخی با بهزیستی روانشناختی در پرستاران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های شوخی
مقاله بهزیستی روانشناختی
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اهمیت شناخت متغیرهای تعیین کننده و تاثیرگذار بر بهزیستی روانشناختی، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای انطباقی و غیر انطباقی شوخی با بهزیستی روانشناختی در پرستاران انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی – همبستگی روی نمونه ۱۹۰ نفری (۷۸ مرد و ۱۱۲ زن) از پرستاران و دانشجویان رشته پرستاری مشغول به تحصیل در دانشگاههای تهران در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸، که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. اجرای پژوهش با استفاده از پرسشنامه های سبک های شوخی و مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و از روشهای آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده گردید.
نتایج: یافته های پژوهش نشان داد سبکهای انطباقی شوخی با بهزیستی روانشناختی دارای همبستگی مثبت و معنی داراست (r=0.533). سبکهای غیر انطباقی شوخی با بهزیستی روانشناختی دارای همبستگی منفی و معنی دار است (r=-0.258). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد مولفه های بهزیستی روانشناختی توسط سبکهای انطباقی شوخی به خوبی پیش بینی می گردد. در حالی که تنها مولفه های بهزیستی روانشناختی پذیرش خود، رشد شخصی، تسلط بر محیط و رابطه مثبت با دیگران توسط سبک های غیر انطباقی شوخی پیش بینی می گردد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که بررسی رابطه بین سبکهای انطباقی و غیر انطباقی شوخی با بهزیستی روانشناختی می تواند رهنمودهای ارزشمندی را در زمینه تامین بهداشت روانی پرستاران به همراه داشته باشد. شناخت سبکهای انطباقی و غیر انطباقی شوخی به عنوان متغیر مهمی برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی در پرستاران نقش مهمی ایفا می کند.