مقاله بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی کارکنان شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهداشت و توسعه از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی کارکنان شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک رهبری
مقاله رضایت شغلی
مقاله شبکه های بهداشت و درمان
مقاله کرمان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نکویی مقدم محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: بانشی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نخعی نوذر
جناب آقای / سرکار خانم: افشار زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گزینش درست یک شیوه رهبری که با انگیزش بیرونی هماهنگ باشد، می تواند موجب بهبود عملکرد، ارتقای شغل و رضایت شغل کارکنان شده و در نهایت به احراز اهداف فردی و سازمانی منجر شود. هدف این تحقیق، بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و رضایت شغلی کارکنان شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.
روش ها: پژوهش حاضر به روش مقطعی در جامعه آماری مدیران و کارکنان شبکه های بهداشت با حجم نمونه ۸۷۴ نفر شامل ۲۱ نفر از مدیران و ۸۵۳ نفر از کارکنان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه جداگانه رضایت شغلی و سبک رهبری بود. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون های آماری c2 وANOVA  استفاده شد.
نتایج: اکثر مدیران از سبک بینابینی رابطه مدار و وظیفه گرا استفاده می کنند و رضایت بیشتر کارکنان در حد متوسط است. میانگین نمره رضایت سبک انسان مدار به طور معنی داری از سبک های تلفیقی و وظیفه مدار بیشتر بود. همچنین نتایج بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی نشان داد که رابطه معنی داری میان این دو وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی کرمان مانند سایر پژوهش ها نشان داد که میان سبک رهبری مدیران و رضایت کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد و هر چه سبک انسان مداری بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، رضایت کارکنان بیشتر خواهد بود.