مقاله بررسی رابطه سبک رهبری تحولی-تعاملی با میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در دبیرستان های شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۷ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۲۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سبک رهبری تحولی-تعاملی با میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در دبیرستان های شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری
مقاله یادگیری سازمانی
مقاله سازمان یادگیرنده
مقاله قابلیت های شخصی
مقاله مدل های ذهنی
مقاله آرمان مشترک
مقاله یادگیری تیمی
مقاله تفکر سیستمی
مقاله سبک رهبری تحولی-تعاملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی قربانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شاهمندی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی همبستگی بین سبک رهبری (تحولی-تعاملی) مدیران دبیرستان های شهر اصفهان با میزان کاربست مولفه های سازمان های یادگیرنده قابلیت های شخصی- الگوهای ذهنی- آرمان مشترک- یادگیری تیمی و تفکر سیستمی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل ۳۱۰ نفر از مدیران و ۴۸۰۸ نفر از دبیران دبیرستان های مناطق شش گانه شهر اصفهان در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ بود، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم، تعداد ۹۰ نفر از مدیران و ۱۲۰ نفر از دبیران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه باس که شامل ۴۱ گویه و پرسشنامه محقق ساخته سازمان های یادگیرنده شامل ۴۴ گویه بود که ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ ۰٫۹۶ برای پرسشنامه سازمان یادگیرنده و ۰٫۹۴ برای پرسشنامه رهبری تحولی- تعاملی به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد بین سبک رهبری (تحولی-تعاملی) با میزان کاربست همه مولفه های سازمان یادگیرنده رابطه مثبتی وجود دارد و مولفه های سازمان یادگیرنده از نظر مدیران در مدارس بیش از سطح متوسط بوده است. بین سبک رهبری تحولی و سبک تحولی- تعاملی با قابلیت های شخصی (در سطح معناداری P£۰٫۰۵)، رابطه معنادار وجود داشت و سایر مولفه ها (الگوهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی) فقط با سبک رهبری تعاملی رابطه معناداری داشتند و سبک رهبری تحولی رابطه معنادار با این مولفه ها نداشت. بین نظرات دبیران مرد و زن در خصوص سبک رهبری تحولی تفاوت معنادار وجود داشت (در سطح P£۰٫۰۱) ولی بین نظرات مدیران مرد و زن (در سطح P£۰٫۰۵) در مورد مولفه های سازمان یادگیرنده تفاوت معنادار وجود نداشت. از نظر مدرک تحصیلی نیز بین نظرات دبیران در مورد سبک رهبری نیز از نظر دبیران لیسانس و فوق لیسانس (P£۰٫۰۱) تفاوت معنادار وجود داشت. در حالی که بین نظرات مدیران در مورد مولفه های سازمان یادگیرنده با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه خدمت (در سطح P£۰٫۰۵) تفاوت معنادار وجود نداشت.