مقاله بررسی رابطه سبک رهبری با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه پسرانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۴۲ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سبک رهبری با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه پسرانه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک رهبری
مقاله سلامت سازمانی
مقاله مدارس متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی نسب اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: پرداخت چی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین سبک رهبری مدیر با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه دولتی پسرانه شهرستان رباط کریم بوده است. بدین منظور برای تعیین سبک رهبری مدیران مدارس از پرسشنامه توصیف رفتار رهبر برای تعیین سلامت سازمانی مدارس، پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس متوسطه را که توسط هوی و همکارانش ارائه شده است، بکار بردیم. این پرسشنامه، سلامت سازمانی را از لحاظ هفت بعد (یگانگی نهادی، ساخت دهی، ملاحظه گری، پشتیبانی منابع، نفوذ مدیر بر فرادستان، روحیه و تاکید علمی) و در سه سطح (نهادی، اداری و فنی) بررسی می کند: بین سبک رهبری مدیران مدارس و سلامت سازمانی آن ها رابطه معنی داری در سطح a=0.01 وجود دارد.
بین سبک رهبری مدارس و سلامت آن ها در سطح نهادی رابطه معنی داری در سطح ۰٫۰۱=a وجود دارد. بین سبک رهبری مدارس و سلامت آن ها در سطح اداری رابطه معنی داری در سطح ۰٫۰۱=a وجود دارد. بین سبک مدیریت مدارس و سلامت آن ها در سطح فنی رابطه معنی داری در سطح ۰٫۰۱=a وجود دارد. همچنین بررسی داده ها نشان داد که بین سبک رهبری و میانگین نمرات مدارس در ابعاد پشتیبانی منابع و نفوذ مدیر بر فرا دستان رابطه معنی داری در سطح ۰٫۰۵=a تائید نمی شود.