مقاله بررسی رابطه سازگاری معنوی و رضایتمندی از زندگی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۸۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سازگاری معنوی و رضایتمندی از زندگی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازگاری معنوی
مقاله رضایتمندی از زندگی
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشیان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سازگاری معنوی و رضایتمندی از زندگی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. نمونه پژوهش، شامل ۳۰۰ نفر (۱۵۰ دختر و ۱۵۰ پسر) بودند که به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه سازگاری معنوی، مقیاس رضایت از زندگی پاوت و داینر (SWLS) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) استفاده شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سازگاری معنوی با اختلال در سلامت روان و نیز بین رضایتمندی از زندگی با اختلال در سلامت روان رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل این پژوهش بیانگر این بود که بین سازگاری معنوی و رضایتمندی از زندگی با اختلال در سلامت روان دانشجویان رابطه چندگانه وجود دارد و از میان متغیرهای پیش بین، متغیر رضایتمندی از زندگی می تواند به طور منفی و معنی داری اختلال در سلامت روان دانشجویان را پیش بینی کند.