مقاله بررسی رابطه روش های بازاریابی رابطه مند و رفتار خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۵۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه روش های بازاریابی رابطه مند و رفتار خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی گرگان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاریابی رابطه مند
مقاله رفتار خرید
مقاله فروشگاه زنجیره ای
مقاله شهر گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی گرگان محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: مهرانی هرمز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر شاهد تغییرات عمده ای در فرهنگ خرید مشتریان و گسترش فروشگاه های زنجیره ای در کشور بوده ایم. همچنین رقابتی تر شدن فضای کسب و کار، فروشگاه ها را ملزم به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی و رابطه طولانی مدت با مشتری می نماید. بازاریابی رابطه مند پاسخی است به نیاز فروشگاه های زنجیره ای در جهت برقراری یک رابطه طولانی مدت برنده- برنده، که منتج به بروز رفتار خرید مجدد، توسط مشتریان راضی و وفادار می شود. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین روش های بازاریابی رابطه مند و رفتار خرید در فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی می باشد. این تحقیق کاربردی به روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفته و از بین کلیه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهر گرگان، نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفته است. مدل این تحقیق با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که مدل برای جامعه آماری مورد مطالعه، قابل استفاده است. برای تحلیل رابطه معناداری بین متغیرهای مدل و آزمون فرضیه های تحقیق نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. چهار روش ارتباطات، رفتار ترجیحی، شخصی سازی و پاداش، از روش های بازاریابی رابطه مند مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بین همه روش های به کارگرفته شده با تمایل مشتری به ادامه خرید، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه معناداری بین تمایل مشتری به ادامه خرید با رضایت رابطه مند و تعهد رابطه مند تایید گردید. رابطه معناداری بین متغیرهای رضایت رابطه مند با اعتماد، اعتماد با تعهد رابطه مند و در نهایت تعهد رابطه مند با رفتار خرید مجدد مشتری نیز مورد تایید قرار گرفت.