مقاله بررسی رابطه رسانه های دیداری و انتخاب الگوی زندگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه رسانه های دیداری و انتخاب الگوی زندگی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روستا
مقاله تغییر اجتماعی
مقاله فرهنگ
مقاله وسایل ارتباط جمعی
مقاله دختران روستایی
مقاله الگوهای اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجان بگلو سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافکن حمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغییر خصوصیت در هر جامعه ای اجتناب ناپذیر است و جامعه روستایی هم از این خصوصیت مستثنا نمی باشد. در این میان رسانه ها سهم عمده ای در ایجاد این تغییرات در روستاها در سبک زندگی و انتخاب جوانان روستایی داشته است. البته، رسانه های دیداری مانند تلویزیون و ماهواره به دلیل تنوع برنامه ها نقش قابل توجهی دارند. در واقع، تقریبا نیمی از جوانان روستایی دختران هستند که اوقات زیادی با این رسانه ها سپری می کنند و به عنوان جمعیت هدف در این پژوهش هستند. روش این پژوهش پیمایشی بوده است و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دختران روستایی استان بوشهر بوده است. نمونه مورد مطالعه نیز شامل ۳۵۱ نفر از این دختران بوده است که با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای در روستاهای استان بوشهر انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این پژوهش که با استفاده از آماره های کرامر و تحلیل واریانس دوطرفه انجام شده بود نشان داد که تلفن همراه به عنوان پرکاربردترین وسیله ارتباطی در بین این دختران بوده است. هم چنین، بین سن (p=0.001) و سبک پوشش و آرایش (p=0.041) با استفاده از رسانه های دیداری رابطه معنی دار وجود داشته است.