مقاله بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و عملکرد پژوهشی اعضاء هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و عملکرد پژوهشی اعضاء هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عضوهیات علمی
مقاله تربیت بدنی
مقاله ذهنیت فلسفی
مقاله عملکرد پژوهشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبکار علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موفقیت سازمانها در گرو عملکرد کارکنان آن سازمان است. ذهنیت فلسفی روشی از تفکر است که عمدتا افراد موفق از آن استفاده می کنند. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و عملکرد پژوهشی اعضاء هیات علمی دارای مدرک دکتری شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی بود. به همین خاطر کلیه اعضاء هیات علمی که شامل ۱۲۳ نفر بودند مورد مطالعه قرار گرفتند که ۹۲ نفر (۷۶ درصد) پرسشنامه ها را کامل کردند. برای سنجش ذهنیت فلسفی از پرسشنامه استاندارد(PMQ)  و عملکرد پژوهشی از پرسشنامه محقق ساخته فعالیتهای پژوهشی استفاده گردید. داده های پرسشنامه ها با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین، فراوانی، انحراف معیار و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی اسپیرمن بوسیله نرم افزار کامپیوتری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد با اینکه در کل، ذهنیت فلسفی با عملکرد پژوهشی ارتباط معنادار ندارد (p>0.05) لیکن بین برخی از ابعاد ذهنیت فلسفی (جامعیت و انعطاف پذیری) با زیر مجموعه های عملکرد پژوهشی رابطه معنادار وجود دارد (p<0.05).