مقاله بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با عملکرد دبیران مدارس متوسطه آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۶۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با عملکرد دبیران مدارس متوسطه آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذهنیت فلسفی
مقاله جامعیت
مقاله تعمق
مقاله انعطاف پذیری
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی پورظهیر علی
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی رویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر توسعه و تکمیل دانش و یافته های قبلی در زمینه بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران با عملکرد دبیران مدارس متوسطه است. به عبارت دیگر این پژوهش درپی یافتن پاسخ به این سوال است که آیا بین ذهنیت فلسفی مدیران با عملکرد دبیران مدارس متوسطه در منطقه ۴ شهر تهران رابطه ای وجود دارد یا نه؟ سوالات تحقیق با در نظر گرفتن ابعاد سه گانه ذهنیت فلسفی (جامعیت، انعطاف پذیری، تعمق) مدیران و همچنین شاخص های عملکرد دبیران (انضباط، رفتار مناسب، جدیت، اعتماد، انعطاف، خودجوشی) مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۹۷ مدیر و ۳۱۶ دبیر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری به ترتیب شامل دو پرسش نامه ذهنیت فلسفی با ۶۰ گویه و ضریب پایایی ۰٫۷۹ و پرسش نامه ارزیابی عملکرد (خودارزیابی) کارکنان سازمان امور اداری و استخدامی با ۲۳ گویه و ضریب پایایی ۰٫۸۹ بر اساس طیف ۵ لیکرت است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه های تحقیق از روش ضریب همبستگی پیرسون و جهت پیش بینی تاثیر هریک از ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران بر شاخص های عملکرد دبیران از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که ۷۳٫۸ درصد مدیران دارای ذهنیت فلسفی متوسط می باشند. بین ذهنیت فلسفی مدیران و عملکرد دبیران با سطح اطمینان ۹۵ درصد و ضریب همبستگی ۰٫۳۸۱ رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل مدل رگرسیونی نشان داد که ذهنیت فلسفی مدیران توانسته ۱۴٫۵% واریانس متغیر عملکرد دبیران را پیش بینی کند و در مجموع ۱۶ درصد از تغییرات عملکرد دبیران توسط ابعاد ذهنیت فلسفی پیش بینی می شود که بعد انعطاف پذیری و جامعیت ذهنیت فلسفی بیشترین تاثیر را بر شاخص های عملکرد دبیران دارد.