مقاله بررسی رابطه خلاقیت و سلامت عمومی در نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۴۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه خلاقیت و سلامت عمومی در نوجوانان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله سلامت عمومی
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلانترقریشی منیر
جناب آقای / سرکار خانم: عین اله زادگان رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی کارگر فلور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: خلاقیت یکی از مفاهیم مهم و اساسی و کلیدی در روان شناسی است. با گذشت چندین دهه از مطالعه و بررسی خلاقیت، رابطه آن با سلامت روان هنوز مورد بحث و مناقشه بسیار است.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خلاقیت با سلامت عمومی در نوجوانان بود.
روش پژوهش: با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ۱۲۵ نفر از دانش آموزان دختر قطع پیش دانشگاهی شهر تهران انتخاب شده و پرسشنامه های خلاقیت عابدی و سلامت عمومی را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین خلاقیت و سلامت عمومی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و خلاقیت سلامت عمومی را پیش بینی می کند (P<0.05). در بررسی رابطه خلاقیت با مولفه های سلامت عمومی مشخص شد که خلاقیت تنها با افسردگی رابطه معنادار و معکوس داشته و به طور معنادار توان پیش بینی این مولفه را دارد (P<0.05).
نتیجه گیری: پرورش خلاقیت در نوجوانان، گامی موثر در جهت ارتقاء سلامت روان آنها محسوب می گردد.