مقاله بررسی رابطه خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۹۷ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصیات فردی
مقاله رفتار مصرف کننده
مقاله سبک زندگی
مقاله دوره عمر
مقاله شخصیت
مقاله تصور شخصی
مقاله مارک گوشی تلفن همراه
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی بیرقدار الناز
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی نارین آباد رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: موسی بیکی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه خصوصیات فردی زنان با انتخاب نوع گوشی تلفن همراه می باشد. در این پژوهش رابطه بین ابعاد خصوصیات فردی زنان شامل مرحله دوره عمر، نوع شغل، وضع اقتصادی، سبک زندگی و شخصیت و تصور شخصی زنان با انواع مارک های گوشی تلفن همراه تعیین شده است. پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، زنان شهر شیراز (ایران) است. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۴ نفر به دست آمده است. آزمون های آماری استفاده شده در این پژوهش، تحلیل واریانس و کای دو می باشد. نتایج پژوهش نشان داده است که بین انتخاب نوع گوشی تلفن همراه با مرحله دوره عمر، نوع شغل و وضع اقتصادی زنان رابطه معناداری وجود دارد. هم چنین انتخاب نوع گوشی تلفن همراه بر اساس سبک زندگی و شخصیت و تصور شخصی زنان به صورت معناداری متفاوت است.