مقاله بررسی رابطه حمایت اجتماعی درک شده با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در جانبازان شیمیایی استان ایلام سال ۹۲ – ۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه حمایت اجتماعی درک شده با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در جانبازان شیمیایی استان ایلام سال ۹۲ – ۹۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله جانبازان شیمیایی
مقاله ایلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چناری رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حملات شیمیایی در جنگ می تواند آسیب های کوتاه مدت و بلندمدت فردی، خانوادگی و اجتماعی بر جای گذارد و روابط اجتماعی آسیب دیدگان را نیز در مقایسه با مردم عادی محدود نماید. لذا هدف از این مطالعه، بررسی رابطه حمایت اجتماعی با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در جانبازان شیمیایی استان ایلام در سال ۹۲ – ۱۳۹۱ بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی کلیه جانبازان شیمیایی سطح متوسط و شدید تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات توسط پرسشنامه های استاندارد رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (خانواده، دوستان، افراد مهم) جمع آوری گردید. ابزارها از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار بودند. معیار ورود درصد جانبازی با سطح متوسط و شدید و توان جسمانی کافی جهت پاسخگویی به سوالات و معیار خروج نیز عدم همکاری فرد و نداشتن سکونت دائم در استان ایلام بود. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۲۰ و با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: اطلاعات ۲۳۹ جانباز مورد بررسی نشان داد که کلیه آن ها مرد و میانگین سنی آن ها ۵۱٫۱۷±۸٫۸۷ بود و بین تمامی زیرمقیاس های حمایت اجتماعی با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و زیرمقیاس های آن ارتباط معنادار وجود داشت (p<0.05) و از بین ابعاد حمایت اجتماعی، حمایت دوستان بالاترین همبستگی (r= 0.391) و حمایت افراد مهم کمترین همبستگی (r= 0.367) را با رفتارهای ارتقاء دهنده نشان داد. کل مدل های رگرسیونی بین زیرمقیاس های حمایت اجتماعی با ابعاد رفتار ارتقاء دهنده سلامت معنادار بودند.
بحث: بین حمایت اجتماعی بویژه حمایت دوستان با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت ارتباط وجود دارد لذا در طراحی برنامه های آموزشی توصیه می شود تا از دوستان به عنوان یک منبع حمایتی استفاده شود.