مقاله بررسی رابطه جهتگیری مذهبی و سرسختی روانشناختی در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه جهتگیری مذهبی و سرسختی روانشناختی در دانشجویان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرسختی رواشناختی
مقاله جهتگیری مذهبی و دانشجویان
مقاله تعلیم و تربیت امروز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاسمی نژاد پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدیان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فعلی بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه جهتگیری مذهب و سر سختی روانشناختی در دانشجویان انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمام دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ بود. از این جامعه ۳۸۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه جهتگیری مذهب آلپورت و پرسشنامه سرسختی روانشناختی (AHI) اهواز بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون T مستقل استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین جهتگیری مذهب درونی و سرسختی روانشناختی دانشجویان رابطه معناداری مثبت وجود دارد، اما بین جهت گیری مذهب بیرونی و سرسختی روانشناختی دانشجویان رابطه معناداری منفی وجود دارد. دیگر نتایج، دلالت می کرد که بین دانشجویان دختر و پسراز نظر جهتگیری مذهبی درونی و بیرونی تفاوت معنی داری وجود ندارد اما بین دانشجویان دو جنس از نظر سرسختی روانشناختی تفاوت معنی داری مشاهده شد.