مقاله بررسی رابطه توانمندی مراقبت از خود و کیفیت زندگی با HbA1c در نوجوانان دیابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۶۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه توانمندی مراقبت از خود و کیفیت زندگی با HbA1c در نوجوانان دیابتی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله توانمندی مراقبت از خود
مقاله دیابت نوجوانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشار محمد
جناب آقای / سرکار خانم: معماریان ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی عیسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دیابت نوع یک، شایع ترین اختلال غدد متابولیکی دوران کودکی و نوجوانی است. با توجه به اهمیت کنترل بیماری و تاثیر آن بر زندگی نوجوانان، هدف این مطالعه بررسی توانمندی مراقبت از خود و کیفیت زندگی نوجوانان دیابتی می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی به صورت نمونه گیری در دسترس، بر روی ۷۴ نوجوان دیابتی پرونده دار در مرکز دیابت کاشان انجام پذیرفت. در این تحقیق پرسشنامه های استانداردشده کیفیت زندگی با ۴۱ سوال در بخش های عمومی و اختصاصی با پاسخ های لیکرتی ۱ الی ۴ و توانمندی مراقبت از خود با ۳۷ سوال در بخش های نگرشی، عملکردی و همکاری خانواده که دارای ۳۵ پاسخ لیکرتی ۱ الی ۴ و ۲ پاسخ بلی، خیر بود مورد استفاده قرار گرفت. میزان HbA1C اندازه گیری شد و مشخصات دموگرافیک شامل جنس، سن، مدت زمان ابتلا به دیابت و میزان تزریق انسولین نیز ثبت گردید.
نتایج: افراد حاضر در مطالعه دارای میانگین سنی ۱۴٫۴۴±۱٫۸۱ سال و میانگین ابتلای به دیابت ۴٫۱۲±۱٫۹۴ سال بودند و به طور میانگین روزانه ۳۳٫۷±۱۲٫۴۵ واحد انسولین دریافت می نمودند. نتایج به دست آمده نشان دادند که بین کیفیت زندگی و میزان HbA1C ارتباط معنی دار(P= 0.58) وجود ندارد. هم چنین، بین توانمندی مراقبت از خود و HbA1C ارتباط معنی دار وجود نداشت (P= 0.79). این همه، بین توانمندی مراقبت از خود و کیفیت زندگی ارتباط معنی دار مشاهده شد (P= 0.001).
نتیجه گیری: نتایج حاصله نشان می دهد توانمندی مراقبت از خود و کیفیت زندگی نوجوانان دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت کاشان با توجه به سطح HbA1c آن ها در حد مطلوب نمی باشد.