مقاله بررسی رابطه تعهد سازمانی با ویژگی های جمعیت شناختی در کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در امداد و نجات از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه تعهد سازمانی با ویژگی های جمعیت شناختی در کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهدسازمانی
مقاله فوریت های پزشکی
مقاله اصفهان
مقاله سابقه کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرح آبادی سیدمحمداحسان
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: آرتنگ مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سازماندهی و نگهداری نظام سازمانی یکی از مهم ترین وظایف و مسوولیت های مدیریت سازمان محسوب می شود و انجام آن بدان معناست که تعهد سازمانی کارکنان و احساس مسوولیت شاغلان رشد روزافزونی داشته باشد. بنابراین مدیر یک سازمان، در واقع مسوول میزان و نوع تعهد کارکنان نسبت به ارزش های رسمی است. تعهد سازمانی یک متغیر مهم در درک رفتار کارکنان می باشد. تعهد سازمانی با تاثیر بر عملکرد کارکنان باعث افزایش بهره وری، بهبود ارائه خدمات و افزایش کیفیت آن می گردد. از این رو این مطالعه در صدد بررسی رابطه تعهد سازمانی و ابعاد آن با ویژگی های جمعیت شناختی در کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان برآمده است.
روش ها: این مطالعه توصیفی-همبستگی است که به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۰ در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان صورت پذیرفت. جامعه پژوهش شامل تمامی کارکنان شاغل در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان است. حجم جامعه نمونه با فرمول کوکران معادل ۱۲۸ نفر است. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شده تعهد سازمانی آلن و مایر بهره گرفته شد. برای بررسی فرضیه های پژوهشی با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه میانگین ها (t-test) استفاده گردید.
یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده میانگین تعهد سازمانی در کل نمونه مورد بررسی معادل ۵۹٫۸ امتیاز بوده است و نتایج آزمون فرضیه های پژوهشی نشان داده است، بین شاخص تعهد سازمانی کارکنان و میزان تحصیلات آنان رابطه معنی دار وجود داشته است. به علاوه نتایج نشان داده است، این رابطه معکوس و شدت آن ضعیف بوده است. البته وجود این رابطه تنها در مولفه تعهد تکلیفی کارکنان مشاهده شده است. همچنین، بین میانگین شاخص تعهد سازمانی کارکنان و وضعیت استخدامی آنان تفاوت معنی دار وجود داشته است. به طوری که نتایج نشان داده است، میانگین تعهد سازمانی نیروی های قراردادی بالاتر از سایر گروه ها (رسمی-پیمانی) بوده است. البته این تفاوت میانگین در تعهد تکلیفی و تعهد مستمر نیز مشاهده شده است.
نتیجه گیری: ضروری است تا مدیران سازمان با توجه به نقش تکنسین های فوریت پزشکی در تضمین سلامت مردم و نجات جان آنها در مواقع بروز حوادث و سوانح با اقداماتی نظیر بالا بردن امنیت شغلی، ایجاد تغییرات مثبت در فرهنگ سازمانی، ارائه آموزش های مناسب و توجیهی قبل از استخدام و اجرای برنامه های تشویقی در افزایش تعهد سازمانی کارکنان خود تلاش کنند.