مقاله بررسی رابطه تجارت خارجی و باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی ایران (۱۳۸۶-۱۳۵۳) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه تجارت خارجی و باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی ایران (۱۳۸۶-۱۳۵۳)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادی اقتصادهای باز
مقاله مدل های سری زمانی
مقاله تجارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام وردی قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجارت خارجی بعنوان شاخصی از درجه باز بودن اقتصاد و میزان ارتباط کشور با اقتصاد جهانی همواره مورد توجه اقتصاددانان، برنامه ریزان و سیاستگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است. مطالعه حاضر به بررسی رابطه سیاستهای آزادسازی تجاری و باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی کشور ایران طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۵۳ بر اساس چهارچوب مدل رشد درونزای لوکاس (۱۹۸۸) به عنوان یک مدل ساختاری می پردازد. برای بررسی اثر باز بودن اقتصاد بر رشد از دو شاخص نسبت تجارت به تولید و نرخ متوسط تعرفه واردات استفاده می گردد. برای اجتناب از رگرسیون جعلی آزمونهای ریشه واحد استفاده شده و با نتایج بدست آمده از روش هم انباشتگی وجود رابطه بین متغیرها مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاکی از وجود رابطه بلند مدت و همجمعی بین رشد اقتصادی و متغیرهای مستقل مدل شامل سرمایه، نیروی کار، شاخص توسعه انسانی٬ درجه باز بودن اقتصاد نسبت به تجارت خارجی و نرخ متوسط تعرفه وارداتی است. به منظور بررسی رابطه کوتاه مدت از مدل تصحیح خطا(VECM)  و تابع عکس العمل(IRF)  استفاده شده است. تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی بعنوان متغیر جدید در کنار سایر متغیرها مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج نشان می دهد که کاهش نسبت متوسط تعرفه واردات به عنوان اثر سیاستگذاری تجاری بر رشد رابطه مستقیم با رشد اقتصادی کشور دارد و علامت ضرایب برآورد شده متغیرها با تئوری سازگار است.