مقاله بررسی رابطه بین گزارشگری حسابرسان و کیفیت اقلام سود تعهدی با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۷۷ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین گزارشگری حسابرسان و کیفیت اقلام سود تعهدی با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت سود
مقاله اقلام تعهدی
مقاله مدیریت سود
مقاله اظهارنظرهای حسابرسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوی بامداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات اقتصادی به اطلاعات سودمند نیازمند هستند. کیفیت سود و نهایتا قابل اتکا بودن ویژگی است که می تواند منجر به اطلاعات سودمند برای سرمایه گذاران شود. می توان انتظار داشت که بین کیفیت سود و نوع اظهارنظر حسابرسان رابطه معنی داری وجود داشته باشد. بدیهی است که کشف رابطه بین این دو عامل می تواند نشان دهنده نوع اظهارنظر و میزان مدیریت سود در شرکتها باشد. رابطه ای که منجر به شناسایی نقش جدید حسابرسان در کشف مدیریت سود می شود. لذا در این تحقیق رابطه کیفیت سود که با استفاده از مدل جونز اندازه گیری می شود با نوع اظهار نظر حسابرسان مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین جهت بررسی تاثیر ویژگیهای شرکتی بر میزان این ارتباط از مدلهای رگرسیونی استفاده شده است. تحقیق یاد شده از نوع مطالعه توصیفی– همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های تلفیقی است. در این راستا ۶۲۵ سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۸۷– ۱۳۸۳ بطور نمونه ای انتخاب گردیده اند و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آماره های F،T  و دوربین واتسن، استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود رابطه ای مثبت، بین اظهارنظرهای مشروط با بند توضیحی در خصوص تداوم فعالیت و کیفیت سود در سطح اطمینان ۹۵ درصد است و ویژگیهای شرکتی تاثیری بر میزان و جهت این ارتباط ندارد و تنها همبستگی بین این متغیرها را قویتر می نماید.