مقاله بررسی رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با رشد توانایی آینده پژوهی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با رشد توانایی آینده پژوهی دانشجویان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت تجارب یادگیری
مقاله آینده پژوهی
مقاله دانشجویان دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرزوقی رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری الهام
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از وظایف دانشگاه ها، توانمندی دانشجویان در عرصه های مختلف از جمله شناخت آینده است که این امر می تواند تحت تاثیر کیفیت تجارب یادگیری آن ها باشد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین کیفیت تجارب یادگیری با رشد توانایی آینده پژوهی دانشجویان بود.
روش کار: پژوهش مقطعی حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن شامل همه دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بود که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی سهمیه ای، تعداد ۲۲۳ نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیریNeumann  و پرسشنامه توانایی آیندهپژوهی پارسا و همکاران بود؛ هر دو پرسشنامه از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار هستند.
یافته ها: توانایی آینده پژوهی دانشجویان و کیفیت تجارب یادگیری آنان نزدیک به حد متوسط بود. به علاوه، بین ابعاد کیفیت تجارب یادگیری، ابعاد انعطاف پذیری یادگیری، محتوا و روابط رسمی و غیر رسمی استاد – دانشجو رابطه مثبت و معنی داری با ابعاد توانایی آینده پژوهی دانشجویان وجود داشت.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، کیفیت تجارب یادگیری می تواند با رشد توانایی آینده پژوهی دانشجویان رابطه داشته باشد؛ بنابراین بهبود کیفیت تجارب یادگیری و رشد توانایی آینده پژوهی دانشجویان توسط دانشگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد.