مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و روابط دوستانه ارائه دهندگان خدمات پرتماس با مشتریان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات بازاریابی نوین از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و روابط دوستانه ارائه دهندگان خدمات پرتماس با مشتریان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات پرتماس
مقاله روابط دوستانه
مقاله ویژگی های شخصیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارائه خدمات با جذب و حفظ مشتریان، یکی از ابزارهای اساسی سازمان های خدماتی برای بقا در محیط رقابتی امروزی است. خدمات پرتماس نیز از این قائده مستثنی نیستند. یکی از بسترهایی که برای رضایت و حفظ مشتریان در این گونه خدمات می توان از آن استفاده شایانی کرد. روابط دوستانه بین ارائه دهندگان خدمات و مشتریان است. در مقاله حاضر، رابطه بین ویژگی های شخصیتی مشتریان و روابط دوستانه مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه شامل ۳۴۵ نفر مشتریان خدمات مشاوره و پزشکی شهر اصفهان است که از این مقدار ۱۹۱ زن و ۱۵۴ نفر مرد بوده اند. اثر متغیرهای برون گرایی، معاشرت پذیری، ثبات احساس و اشتیاق به تجارب جدید و همچنین تاثیر روابط دوستانه بر رضایت و مراجعه دوباره مشتری مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل ۸٫۵ انجام شد. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای برونگرایی و معاشرت پذیری بر روابط دوستانه، روابط دوستانه بر رضایتمندی و مراجعه دوباره مشتری، رضایتمندی بر مراجعه دوباره تاثیر مثبت و معناداری داشته اند، اما تاثیر معناداری ثبات احساس و اشتیاق به تجارب جدید بر روابط دوستانه رد شدند.