مقاله بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۹۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی با رضایت شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوروتیسم
مقاله برون گرایی
مقاله دلپذیر بودن
مقاله با وجدان بودن
مقاله انعطاف پذیری
مقاله جنسیت
مقاله رضایت شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصباح نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده عبدالجبار حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پورلنگرودی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف تعیین رابطه ویژگی های جمعیت شناختی و شخصیتی با رضایت شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد) با استفاده از روش تحقیق توصیفی، همبستگی و مقایسه ای انجام گرفت، حجم نمونه مورد مطالعه ۱۹۴ نفر بود که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های شخصیتی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) و بری فیلد و ورث جهت ارزیابی رضایت شغلی بود. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون،t-test ، f-test صورت گرفت. نتایج نشان داد، بین با وجدان بودن، برون گرایی، دلپذیر بودن با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری دیده شد و بین نوروتیسم با رضایت شغلی رابطه منفی و معنی داری مشاهده شد. اما رضایت شغلی کارکنان بر اساس انعطاف پذیری، جنسیت، میزان تحصیلات و سابقه خدمت رابطه معنی داری ندارد.