مقاله بررسی رابطه بین وجدان کاری و رفتار شهروندی سازمانی در دبیران تربیت بدنی نواحی هفت گانه مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین وجدان کاری و رفتار شهروندی سازمانی در دبیران تربیت بدنی نواحی هفت گانه مشهد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وجدان کاری
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله دبیران تربیت بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهیم دوین حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عقبائی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیما به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود (جواهری کامل، ۱۳۸۸). هدف این تحقیق، تعیین رابطه بین وجدان کاری و رفتار شهروندی سازمانی در دبیران تربیت بدنی بود. جامعه آماری را کلیه دبیران تربیت بدنی (۴۰۳ نفر مرد و ۴۷۸ نفر زن) نواحی هفت گانه مشهد تشکیل دادند که نمونه آماری با استفاده از فرمول جدول مورگان ۲۶۷ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ۱۶ عبارتی وجدان کاری کاستا و مک کرا (۱۹۹۲) و پرسشنامه ۲۳ عبارتی رفتار شهروندی سازمانی پودساکف (۱۹۹۰) جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. برای همین منظور از آزمون کولموگروف اسمیرنف برای تعیین طبیعی بودن توزیع متغیرها، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t در گروه های مستقل استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته ها نتایج نشان داد که بین وجدان کاری و ابعاد آن (نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی) با رفتار شهروندی سازمانی در سطح آلفا ۰٫۰۵ رابطه معنی داری وجود دارد، بین دبیران زن و مرد بر اساس رفتار شهروندی سازمانی و وجدان کاری تفاوت معنی داری در سطح آلفا ۰٫۰۵ مشاهده نگردید.