مقاله بررسی رابطه بین هویت کسب شده، شیوه فرزند پروری ادراک شده و میزان امید به زندگی با استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دبیرستان های سماء استان گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۹۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین هویت کسب شده، شیوه فرزند پروری ادراک شده و میزان امید به زندگی با استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دبیرستان های سماء استان گیلان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت کسب شده
مقاله فرزندپروری ادراک شده
مقاله امید به زندگی
مقاله استرس ادراک شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبری جواد
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری آلاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین هویت کسب شده، شیوه فرزند پروری ادراک شده و میزان امید به زندگی با استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دبیرستان های سماء استان گیلان انجام شده است. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دبیرستان های سماء استان گیلان (۲۳۴۸) بود. گروه نمونه پژوهش حاضر ۱۲۰ دانش آموز دختر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای از شهرهای رشت، بندر انزلی و لاهیجان انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه شیوه های فرزندپروری رابینسون (۱۹۹۵)، امید به زندگی اشنایدر (۲۰۰۲)، پرسشنامه هویت بنیون و آدامز (۱۹۷۹) و پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن (۱۹۸۳) به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (گام به گام) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین هویت زودرس و دیررس و استرس ادراک شده رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (p<0.01)، بین هویت آشفته و استرس ادراک شده رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (p<0.01)، بین هویت پیشرفته و استرس ادراک شده رابطه منفی و معنی دار وجود دارد (p<0.01)، بین خرده مقیاس سهل گیر و مستبدانه در شیوه فرزندپروری و استرس ادراک شده رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (p<0.01)، بین خرده مقیاس مقتدرانه در شیوه فرزندپروری و استرس ادراک شده رابطه منفی و معنی دار وجود دارد (p<0.01)، بین امید به زندگی و استرس ادراک شده رابطه منفی و معنی دار وجود دارد (p<0.01). لذا، بین هویت کسب شده، شیوه فرزندپروری ادراک شده و میزان امید به زندگی با استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دبیرستان های سما استان گیلان رابطه وجود دارد.