مقاله بررسی رابطه بین هویت مذهبی و چالش های معماری شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۱۵ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین هویت مذهبی و چالش های معماری شهر تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چالش های معماری
مقاله ضریب همبستگی
مقاله هویت مذهبی
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: همگان در هر شهر و برزنی علاقمند هستند تا بناهایی که در شهرهای خود می سازند از زیبایی و جذابیت خاصی برخوردار بوده و گویای فرهنگ آن منطقه به حساب آید. در این مطالعه ضمن شناسایی چالش های فرهنگی، تاثیر برخی مولفه های مذهبی بر هویت معماری شهر تهران مورد آزمون قرار گرفته است روش پژوهش: به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش پیمایشی استفاده شده است وبه منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات ۴۵۰ پرسشنامه بسته در میان مناطق ۲، ۵، ۱۱، ۲۲ شهرداری تهران توزیع شده است. جهت آزمون فرضیه ها، از آمار توصیفی و ضریب همبستگی استفاده شده است.
یافته ها: متغیرهای هویت مذهبی، وضعیت تاریخی، خصوصیات ظاهری ساختمان ها از جمله متغیر های مورد بررسی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میان خصوصیات مرفولوژیکی ساختمان و نمای ظاهری بنا رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری: رابطه مثبت و معنی داری میان متغیر دسترسی به مراکز اداری و فرهنگی و هویت مذهبی تایید شده است.