مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان با خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان با خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله سلامت روان
مقاله خلاقیت دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرخائفی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعیان هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: خلاقیت مفهومی است که با عوامل متعددی رابطه دارد. از این رو کشف ارتباط خلاقیت با عوامل مرتبط با تحصیل، به ویژه در دوران ابتدایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
هدف: پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روان معلمان با خلاقیت دانش آموزان شهرستان بهشهر انجام شد.
روش: جامعه آماری شامل کلیه معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر بود که ۲۲۰ نفر از معلمان و ۳۷۰ نفر از دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی بارآن، سلامت روان گلدبرگ و هیلر و آزمون تفکر خلاق تورنس فرم ب تصویری جمع آوری شد. شاخص های روان سنجی پرسشنامه ها با استفاده ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و قابل قبول بود.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین مولفه های هوش هیجانی و سلامت روان معلمان ابتدایی با خلاقیت دانش آموزان شهرستان بهشهر رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل های رگرسیون نشان داد متغیر سلامت روان در مولفه کارکرد اجتماعی و هوش هیجانی در مولفه خودمدیریتی و خودانگیختگی قادر به تبیین تغییرات خلاقیت هستند.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش تاکید دارد معلمانی که هوش هیجانی و سلامت روانی بیشتری دارند، دانش آموزان خلاق تری را خواهند داشت.