مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران گروه های آموزشی منطقه ۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران گروه های آموزشی منطقه ۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبری تحول آفرین
مقاله هوش هیجانی و مولفه های آن (خودآگاهی
مقاله خودتنظیمی
مقاله خودانگیزشی
مقاله آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی) مدیران گروه های آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی آوارسین صادق
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نسب سیدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: وفاجو محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران گروه های آموزشی منطقه ۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران گروه های آموزشی منطقه ۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد ۳۲۰ نفر در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ بود. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان ۱۷۵ نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری داده های مربوط به؛ هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ (EQ) «گلمن» و داده های مربوط به سبک رهبری تحول آفرین از پرسشنامه چند عاملی (MLQ) مدل «بس و اولیو» استفاده گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از ضریب رهبری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش بیانگر رابطه معنی دار بین هوش هیجانی و مولفه های آن (خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیزشی، آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی) با رهبری تحول آفرین می باشد (p<0.01). همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیره موید آن است که از میان ابعاد هوش هیجانی؛ خود آگاهی، خودتنظیمی و آگاهی اجتماعی پیش بینی کننده های مناسبی در تعیین سبک رهبری تحول آفرین هستند (p<0.01).