مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی دانش آموزان دختر منطقه ۱۵ آموزش و پرورش شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۴۴ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی دانش آموزان دختر منطقه ۱۵ آموزش و پرورش شهر تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش معنوی
مقاله هوش هیجانی
مقاله مولفه های هوش هیجانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرابی فراهانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: فرح بخش کیومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی دانش آموزان دختر منطقه ۱۵ تهران است. این پژوهش از نوع همبستگی و جامعه مورد پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر منطقه ۱۵ شهر تهران که در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ در پایه سوم راهنمایی مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه شامل ۱۰۰ دانش آموز می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش نامه هوش معنوی ناصری (۱۳۸۶) و پرسش نامه هوش هیجانی سیبریا شرینک استفاده شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. برای تحلیل آماری داده های پژوهش از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و …) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. نتایج تحلیل داده های پژوهش به شرح زیر است: بین هوش معنوی و هوش هیجانی دانش آموزان دختر رابطه معناداری وجود دارد. بین هوش معنوی و مولفه خودآگاهی هوش هیجانی دانش آموزان دختر رابطه معناداری وجود دارد. بین هوش معنوی و مولفه خودکنترلی هوش هیجانی دانش آموزان دختر رابطه معناداری وجود ندارد. بین هوش معنوی و مولفه همدلی هوش هیجانی دانش آموزان دختر رابطه معناداری وجود دارد. بین هوش معنوی و مولفه خودانگیزی هوش هیجانی دانش آموزان دختر رابطه معناداری وجود دارد. بین هوش معنوی و مولفه مهارت های ارتباطی هوش هیجانی دانش آموزان دختر رابطه معناداری وجود دارد.