مقاله بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران با بهره وری شعب بانک مسکن شهرستان ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۳۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران با بهره وری شعب بانک مسکن شهرستان ارومیه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش فرهنگی
مقاله بهره وری
مقاله بانک مسکن
مقاله مدیران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادری وریا
جناب آقای / سرکار خانم: ایروانی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: فرنیا محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران با بهره وری شعب بانک مسکن شهرستان ارومیه بوده است. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شعب بانک مسکن شهرستان ارومیه است. تعداد شعب ۱۷ شعبه می باشد. از آنجایی که جامعه مورد مطالعه در این پژوهش محدود می باشد، برای گردآوری اطلاعات از روش شمارش کامل (سرشماری) استفاده شده است. اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه های هوش فرهنگی و بهره وری گردآوری شده است. بدین منظور به ازای هر مدیر، پرسشنامه ی بهره وری مدیران در بین ۴ کارمند توزیع شد. تحلیل های آماری مورد استفاده در این تحقیق، شامل آمار توصیفی (نمودارهای دو متغیره) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین هوش فرهنگی مدیران و مولفه های آن (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) با بهره وری شعب رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد.