مقاله بررسی رابطه بین هوش عاطفی و ارتباط گریزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران از صفحه ۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین هوش عاطفی و ارتباط گریزی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباط گریزی
مقاله هوش عاطفی
مقاله خودمدیریتی
مقاله خودآگاهی
مقاله آگاهی اجتماعی
مقاله مدیریت روابط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردشیرزاده مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتباط گریزی و هوش عاطفی هر دو از جمله مفاهیم نوینی هستند که در حوزه روان شناسی و ارتباطات و نیز در مطالعات رفتار سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله در پی شناسایی رابطه متغیرهای هوش عاطفی با سطوح ارتباط گریزی کارکنان سازمان صدا و سیماست. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان سازمان صدا و سیمای شهر تهران هستند و نمونه ای به حجم ۳۷۸ نفر انتخاب شده است. ابزار گردآدوری داده ها پرسشنامه است که جهت سنجش هوش عاطفی از پرسشنامه تخلیص شده دانیل گلمن و جهت سنجش سطوح ارتباط گریزی از پرسشنامه مک کراسکی استفاده شده است. در این پژوهش اطلاعات پردازش و از طریق برنامه آماری SPSS و با استفاده از آزمون گاما تحلیل شده است، مقدار sig در آزمون گاما برای هوش عاطفی برابر با 0.000 و برای سایر مولفه های هوش عاطفی به ترتیب خود مدیریتی برابر با ۰٫۰۰۳، مهارت اجتماعی برابر با ۰٫۰۰۰، خودآگاهی و مدیریت روابط نیز ۰٫۰۰۰ بوده است. با توجه به اینکه مقدار گاما در تمام فرضیه های مورد بررسی کمتر از ۰٫۰۵ درصد بوده، بنابراین تمام مولفه های هوش عاطفی با سطوح ارتباط گریزی رابطه معناداری دارند، و با توجه به مقدار منفی و معکوس گاما در تمام مولفه ها نتیجه می گیریم که هوش عاطفی و مولفه هایش بر سطوح ارتباط گریزی تاثیر معکوس دارند. به نحوی که هر چه هوش عاطفی و مولفه های آن در میان کارکنان صدا و سیما افزایش یابد، میزان ارتباط گریزی آنان کاهش می یابد.