مقاله بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی در شرکت های تولیدی استان گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رشد فناوری از صفحه ۴۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی در شرکت های تولیدی استان گیلان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش سازمانی
مقاله کارآفرینی
مقاله شرکتهای تولیدی استان گیلان
مقاله کسب و کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پورشیرسوار حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرزبان مقدم عفت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی شرکت های تولیدی استان گیلان است. کارآفرینی، فرایندی است که منجر به ایجاد رضایت مندی و یا تقاضای جدید می گردد که عبارت است از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصت ها. با توجه به اهمیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران شرکت های تولیدی استان گیلان تشکیل می دهد که در سال ۱۳۹۱، از بین ۲۰۷ مدیر شرکت های تولیدی، ۱۱۹ نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های هوش سازمانی آلبرخت و کارآفرینی رابینز استفاده شد، پس از تایید سنجش روایی پرسشنامه ها از طریق روش محتوایی و پایایی، از طریق آلفای کرونباخ (a=0.87)، اطلاعات به دست آمده با انجام محاسبات آماری توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که بین تکتک مولفه های هوش سازمانی (بینش راهبردی، سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، جرات و شهامت، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد) با مولفه های کارآفرینی (خلاقیت، ریسک پذیری، استقلال طلبی، انگیزش، عزم و اراده، اعتقاد به مقدسات) رابطه معناداری وجود دارد. به نظر می رسد برای توسعه شرکت های تولیدی علاوه بر ارتقاء ابزارهای هوشمند تولیدی و توجه به فناوری باید سعی در ایجاد تعامل بین نیروی انسانی (به عنوان سرمایه های هوش سازمانی) و ابزار هوشمند شود.