مقاله بررسی رابطه بین همنوایی گروهی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های کم دامنه شخصیتی آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در رویکردهای نوین آموزشی از صفحه ۷۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین همنوایی گروهی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های کم دامنه شخصیتی آنان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همنوایی گروهی
مقاله عزت نفس
مقاله جایگاه مهار
مقاله سرسختی روان شناختی
مقاله ویژگی کم دامنه شخصیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عریضی سامانی سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لعلی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین همنوایی گروهی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های شخصیتی آنان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ بودند. به همین منظور ۱۸۰ نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مطالعه شدند. در این پژوهش از مقیاس همنوایی گروهی ال-۷۲، پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت، مقیاس سرسختی روان شناختی و پرسشنامه جایگاه مهار راتر استفاده شد. داده های حاصل از پژوهش به روش همبستگی و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده گویای آن است که از بین ویژگی های شخصیتی، عزت نفس -۰٫۵۳، سرسختی روان شناختی ۰٫۴۸-، جایگاه مهار درونی -۰٫۳۵ و جایگاه مهار بیرونی ۰٫۱۹ با همنوایی گروهی همبستگی معناداری داشته اند. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان دادکه ضریب همبستگی چندگانه ۰٫۵۳۳ و ضریب تعیین ۰٫۲۸۴ بوده است (P=0.001). بنابراین، در مجموع ۲۸٫۴ درصد واریانس مربوط به همنوایی گروهی به وسیله متغیرهای شخصیتی (عزت نفس، سرسختی روان شناختی و جایگاه مهار) تبیین می شود.