مقاله بررسی رابطه بین نوع مالکیت و عملکرد عملیاتی شرکتها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۳۱ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین نوع مالکیت و عملکرد عملیاتی شرکتها
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاکمیت شرکتی
مقاله نوع مالکیت
مقاله عملکرد عملیاتی مبتنی بر رویکردهای حسابداری
مقاله مالی
مقاله ارزش افزوده و تلفیقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنجیردار مجید
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی فرزین
جناب آقای / سرکار خانم: میرمیران کوه کمر جابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت یکی از مباحث مهمی است که در خلال دهه های اخیر مورد توجه پژوهشگران بوده است. با توجه به پژوهش های انجام شده مرتبط با حاکمیت شرکتی می توان ساختار یا نوع مالکیت را به عنوان یکی از راهکارهای حل این مساله مطرح نمود. لذا پژوهش حاضر تاثیر نوع مالکیت را بر عملکرد عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد مطالعه قرار می دهد. نمونه آماری پژوهش شامل ۶۸ شرکت طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ می باشد، روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش تحلیل واریانس یک طرفه و دو طرفه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مالکیت بر شاخص های ROA، EPS، EVA و P/E شرکتها تاثیر گذار است. نتایج حاصل از آزمون توکی نشان می دهد که در مورد EPS نمی توان گفت که کدامیک از گروههای مختلف نوع مالکیت بیشترین یا کمترین تاثیر را بر این مولفه دارد، اما در مورد ROA و EVA باید گفت که این مالکیت مدیریتی است که بیشترین تاثیر را بر این مولفه ها دارد. همچنین مالکیت نهادی بیشترین تاثیر را بر مولفه P/E دارد. ولی نوع مالکیت بر شاخص های ROE، REVA، RI ،ROI، MVA، M/B و Q شرکتها، از لحاظ آماری تاثیر گذار نیست. همچنین در بررسی تاثیر همزمان نوع صنعت و نوع مالکیت بر عملکرد عملیاتی شرکتها، عملکرد عملیاتی مبتنی بر رویکرد حسابداری، تحت تاثیر عامل صنعت نمی باشد، در صورتی که عملکرد عملیاتی مبتنی بر رویکرد های مالی، ارزش افزوده و تلفیقی تحت تاثیر عامل صنعت می باشند.