مقاله بررسی رابطه بین نمرات شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صدا (VHI) و پارامترهای آکوستیکی در بیماران مبتلا به اختلالات صوتی متوسط تا شدید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۲۰۴ تا ۱۲۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین نمرات شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صدا (VHI) و پارامترهای آکوستیکی در بیماران مبتلا به اختلالات صوتی متوسط تا شدید
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صدا (VHI)
مقاله پارامترهای آکوستیکی صدا
مقاله زیرآزمون عاطفی VHI
مقاله زیرآزمون عملکردی VHI
مقاله زیرآزمون فیزیکی VHI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجیری فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: زیبایی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسیب های صوتی می توانند ناشی از ناهنجاری های روانی، فیزیولوژیکی، آناتومیکی و عملکردی باشند که منجر به معلولیت در سایر جنبه های زندگی فرد می شوند. با توجه به این که شخصیت افراد، شغل آن ها و درک آن ها از اختلال، تاثیرات متفاوتی بر کیفیت زندگی آن ها دارد، در این مطالعه به بررسی رابطه بین علایم صوتی بیماران و تاثیر آن بر کیفیت صوتی زندگی فرد پرداخته شد.
مواد و روش ها: شرکت کنندگان در مطالعه حاضر، ۴۰ نفر از بیماران مبتلا به اختلال صوتی متوسط تا شدید مراجعه کننده به کلینیک های گفتار درمانی بودند. نمونه صوتی شامل کشیدن واکه /a/ به مدت ۱۰ ثانیه از بیمار گرفته شد و فرم (Voice handicap index) VHI به بیمار ارایه و از وی خواسته شد فرم را تکمیل نماید. سپس نمونه ضبط شده توسط برنامه Voice analysis از دستگاه Dr.Speech تجزیه و تحلیل شد و مقادیر پارامترهای آکوستیکی صدا محاسبه و در نهایت میانگین این نمرات و نمرات آزمون VHI از طریق برنامه SPSS نسخه ۱۶ وارد کامپیوتر گردید و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: بین پارامترهای آکوستیکی نسبت سیگنال به نویز با نمره کلی آزمون (P= 0.005)، زیرآزمون عاطفی (P= 0.008)، زیرآزمون فیزیکی (P= 0.014) و زیرآزمون عملکردی (P= 0.007)، نسبت هارمونی به نویز با نمره کلی آزمون (P= 0.006)، زیرآزمون عاطفی (P= 0.009)، زیرآزمون فیزیکی (P= 0.014) و زیرآزمون عملکردی (P= 0.008)، پارامتر آکوستیکی انحراف معیار فرکانس پایه با نمره کلی آزمون (P= 0.041)، زیرآزمون فیزیکی (P= 0.013) و زیرآزمون عملکردی (P= 0.044) و آشفتگی دامنه با نمره کلی آزمون (P= 0.031) و زیرآزمون فیزیکی (P= 0.009) ارتباط معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: در این مطالعه بین نمرات VHI و مقادیر آکوستیکی اندازه گیری شده در جامعه مورد مطالعه یا ارتباطی مشاهده نشده یا ارتباط دیده شده ضعیف بود. دلایل این ارتباط ضعیف می تواند به عواملی برگردد که درک فرد از معلولیت را تحت تاثیر قرار می دهد و شاید شامل شخصیت بیمار، سیر پیشرفت بیماری، تجربیات گذشته عملکردهای صوتی، شغل، وضعیت اجتماعی و… باشد.