مقاله بررسی رابطه بین نقص عملکردهای بینایی و کیفیت زندگی نابینایان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۰۱۵ تا ۱۰۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین نقص عملکردهای بینایی و کیفیت زندگی نابینایان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله عملکرد بینایی
مقاله نابینا
مقاله کم بینا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرابندی امین
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مبارکی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از بارزترین گروه افراد دارای ناتوانی، معلولین کم بینا و نابینا هستند که وجود معلولیت و نقص بینایی وضعیت کیفیت زندگی آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه به ارزیابی رابطه نقص عملکردهای بینایی و کیفیت زندگی معلولین نابینا و کم بینا پرداخت.
مواد و روش ها: مطالعه توصیفی – تحلیلی حاضر در سال ۱۳۹۱ و در شهر زاهدان انجام شد. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود و ۱۲۱ نفر از معلولین نابینا و کم بینای عضو سازمان بهزیستی شهر زاهدان که بالای ۷ سال سن داشته و معلولیت دیگری نداشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا معاینات بینایی شامل بررسی حدت بینایی، دید محیطی و دید عمق انجام شد. سپس اطلاعات با استفاده از دو پرسش نامه دموگرافیک و پرسش نامه کیفیت زندگی نابینایان (که در سال ۱۳۸۶ به فارسی ترجمه شده بود و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تدوین و پایایی آن به روش آزمون مجدد برآورد و مقدار همبستگی آن ۰٫۸۹ به دست آمده بود) جمع آوری شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین کیفیت زندگی در زنان پایین تر از مردان بود. نتایج آزمون t این اختلاف را معنی دار نشان داد (P<0.001). نتایج آزمون Mann-Whitney U نشان داد که افراد بدون دید عمق در بعد فراغت (P= 0.009) و اجتماعی (P= 0.003)، و افراد دارای دید تونلی در بعد خودمراقبتی و تحرک (P<0.001) به طور معنی داری نسبت به افراد طبیعی نمره کیفیت زندگی پایین تری داشتند.
نتیجه گیری: نقص دید محیطی، دید عمق، جنسیت و سطح تحصیلات اثر قابل توجهی بر کیفیت زندگی نابینایان در این منطقه دارد. با توجه به نتایج پژوهش، لزوم آموزش و ارایه برنامه های اجتماعی و تفریحی برای معلولین به خصوص زنان و همچنین انجام پژوهش های بیشتر بسیار ضروری است.