مقاله بررسی رابطه بین نقش های مدیریتی زنان با توانایی ها و مهارت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۳۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین نقش های مدیریتی زنان با توانایی ها و مهارت ها
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت ها
مقاله توانایی ها
مقاله نقش های مدیریتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایران زاده سلیمان
جناب آقای / سرکار خانم: طاحونی عبدالوحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله با هدف بررسی رابطه بین نقش های مدیریتی زنان با توانایی ها و مهارت ها تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۸۴ نفر از مدیران زن مدارس مقطع متوسطه شهر زنجان بود که با توجه به محدود بودن جامعه آماری از نمونه گیری صرف نظر گردید و همه افراد جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس روش انجام، کار از نوع پیمایشی- همبستگی می باشد. جهت گردآوری داده ها از سه دسته پرسشنامه استاندارد استفاده شد. میزان پایایی این پرسشنامه ها، با استفاده از روش آلفا کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه مهارت ها، توانایی ها و نقش ها:۰٫۸۸، ۰٫۸۶، ۰٫۸۲ گزارش شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها نیز بر اساس نظر متخصصان حاصل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که مهارت های انسانی، فنی و ارتباطی و توانایی های فکری– ذهنی و علمی سهم بیشتری در تبیین نقش های مدیریتی زنان دارند.