مقاله بررسی رابطه بین میزان چاقی با عوامل اثرگذار بر سلامت قلبی-عروقی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین میزان چاقی با عوامل اثرگذار بر سلامت قلبی-عروقی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقی
مقاله وضعیت اجتماعی-اقتصادی
مقاله آمادگی قلبی عروقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور قباد
جناب آقای / سرکار خانم: کیخسروی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: آذربایجانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی ایمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: چاقی با افزایش خطر بسیاری از بیماری ها از جمله گرفتگی عروق کرونر، فشار خون بالا و دیابت نوع دو همراه است و با سبک زندگی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی افراد رابطه دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین میزان چاقی با عوامل اثرگذار بر سلامت قلبی-عروقی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه علوم و تحقیقات فارس بود.
روش تحقیق: بدین منظور ۱۰۲۵ دانشجوی پسر و دختر با میانگین سن ۱٫۹۳±۲۱٫۶۲ سال، قد ۶٫۴۸±۱۷۱٫۴۰ سانتیمتر و وزن ۱۳٫۱۲±۶۷٫۷۷ کیلوگرم به طور تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات فارس انتخاب شدند. برای اندازه گیری وزن و درصد چربی از ترازو، کالیپر و متر نواری استفاده شد، همچنین وضعیت اجتماعی-اقتصادی توسط پرسشنامه مربوطه با روایی و پایایی قابل قبول (r=0.75) اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و استخراج نتایج از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد رابطه معنی دار مستقیمی بین صدک چربی بدن با فشار خون استراحتی وجود دارد (پسران:  p=0.000و r=0.19، دختران:  p=0.028و r=0.142). اما بین چاقی با وضعیت اجتماعی-اقتصادی رابطه معنی دار بدست نیامد (پسران:  p=0.63و r=0.01، دختران:  p=0.162و r=0.091).
نتیجه گیری: چاقی بیشتر متاثر از میزان فعالیت بدنی بوده و کمتر تحت تاثیر وضعیت اقتصادی-اجتماعی قرار می گیرد. از اینرو پیشنهاد می شود با توجه خاص به فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت، سلامت قلبی-عروقی دانشجویان تقویت شود.