مقاله بررسی رابطه بین میزان آشنایی و به کارگیری روش های ارزشیابی تحصیلی توسط مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین میزان آشنایی و به کارگیری روش های ارزشیابی تحصیلی توسط مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد ارزشیابی تحصیلی
مقاله ارزشیابی تشخیصی
مقاله ارزشیابی تکوینی
مقاله ارزشیابی پایانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راستگو اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: نامور یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: ستاری صدرالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین میزان آشنایی مدرسین دانشگاه با شیوه های مختلف ارزشیابی و میزان به کارگیری آن شیوه ها در فرایند تدریس است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد ۶۵۰ نفر تشکیل می دهند که از بین آنها نمونه ای به حجم ۳۱۱ نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته (خودگزارشی) استفاده گردید. روایی محتوایی از طریق متخصصان بررسی و تایید گردید و پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ ۰٫۸۵ بدست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین میزان آشنایی مدرسان با شیوه های ارزشیابی و میزان به کارگیری آن شیوه ها در فرایند تدریس رابطه معناداری وجود دارد.