مقاله بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی دبیران متوسطه و راهنمایی شهرستان مشگین شهر در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی دبیران متوسطه و راهنمایی شهرستان مشگین شهر در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی کاری
مقاله فرسودگی شغلی
مقاله معلمان و مشگین شهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی آوارسین صادق
جناب آقای / سرکار خانم: خدیوی اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: خانکشی زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق تبیین رابطه کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی در بین دبیران مقاطع راهنمایی و متوسطه شهرستان مشگین شهر است. جامعه آماری تحقیق به تعداد ۱۳۷۸ نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان – کرجسی حجم نمونه ۳۰۲ نفری برآورد و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری با ضریب اعتبار (a=0.92) و فرسودگی شغلی با ضریب اعتبار (a=0.86) می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری معلمان با میزان فرسودگی شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه به ضریب همبستگی منفی (-۰٫۲۴) این ارتباط، ارتباطی غیرمستقیم و معکوس است. از بین مولفه های کیفیت زندگی کاری مولفه های زمینه های پرورش و فرصت های مستمر، طراحی شغل و فضای کاری در سطح آلفای ۰٫۰۱ ارتباطی غیرمستقیم و معنی دار با فرسودگی شغلی دارند. همچنین مولفه طراحی شغل به تنهایی ۱۵ درصد از تغییرات فرسودگی شغلی را پیش بینی کرد.