مقاله بررسی رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران دبیرستان های دخترانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۱۵۰ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران دبیرستان های دخترانه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های مدیریت تعارض
مقاله هوش هیجانی
مقاله مدیران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طالبی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: پرداخت چی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ بوده است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و دبیران نواحی پنج گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان می باشد که به ترتیب بالغ بر ۱۴۱ و ۳۷۹۴ نفر می باشند که از این تعداد، ۴۰ نفر مدیر و ۳۰۰ نفر دبیر، به شیوه نمونه گیری خوشه ای متناسب به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینک و پرسشنامه سبک مدیریت تعارض استیفن رابینز بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر شاخص های آمار توصیفی، از روش های آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T مستقل، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون شفه استفاده شد.