مقاله بررسی رابطه بین مولفه های برنامه درسی پنهان و هویت ملی دانش آموزان متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۱۰ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین مولفه های برنامه درسی پنهان و هویت ملی دانش آموزان متوسطه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسی
مقاله برنامه درسی پنهان
مقاله مولفه های برنامه درسی پنهان
مقاله هویت ملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی رضاعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جنت فریدونی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: مشاکلایه مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مولفه های برنامه درسی پنهان و هویت ملی دانش آموزان متوسطه انجام شده است. روش آن توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان سال دوم و سوم دبیرستان های غرب استان مازندران، به تعداد ۱۷۹۷۹ نفر هستند و حجم نمونه شامل ۴۱۴ نفر از دانش آموزان می شود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی مولفه های برنامه درسی پنهان که شامل جو اجتماعی مدرسه، ساختار سازمانی، تعامل معلم و دانش آموز و ساختار فیزیکی مدرسه و کلاس درس و پرسشنامه محقق ساخته هویت ملی که پس از تعیین روایی و پایایی، پایایی برنامه درسی پنهان ۸۵% و هویت ملی ۸۱% به روش آلفای کرانباخ محاسبه شد، توسط پاسخ گویان تکمیل گردید. در بخش تحلیل آماری از شاخص های آماری توصیفی و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه های برنامه درسی پنهان و هویت ملی دانش آموزان با ۰٫۹۵ اطمینان رابطه وجود دارد. بین جو اجتماعی مدرسه، ساختار سازمانی مدرسه، تعامل معلم و دانش آموزان و ساختار فیزیکی مدرسه و کلاس درس و هویت ملی دانش آموزان با۰٫۹۵  اطمینان رابطه وجود دارد. همچنین یافته ها نشان دادند که افزایش در هر یک از مولفه ها بر میزان هویت ملی نیز افزوده می شود و بیشترین رابطه مربوط به متغیر تعامل معلم و دانش آموز است.